środa, 08 październik 2014 00:00

PZW Okręg w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na szkolenie.

PZW Okręg w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na szkolenie w ramach projektu:

„Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu
LGR Partnerstwo Jezior i popularyzacja rybactwa poprzez działania promocyjno-informacyjne”

Tematy szkolenia:

„PODSTAWY PRAWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ICHTIOLOGIA”

 

Zajęcia przeprowadzone zostaną w dniach: 10-12 października 2014 r.,
w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszcznie, ul. Sportowa 1.

 

Początek szkolenia w piątek 10 października o godzinie 16.00

Organizator zapewnia wyżywienie i noclegi.

PROGRAM SZKOLENIA:

PODSTAWY PRAWA

Uprawnienia strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

 1. Wykroczenia w ustawie o rybactwie śródlądowym.
 2. Zawiadamianie o wykroczeniach i przestępstwach.
 3. Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia.
 4. Wniosek o ukaranie bez przeprowadzenia rozprawy
 5. Dobrowolne poddanie się karze
 6. Środki odwoławcze w sprawach o wykroczenia.
 7. Kasacja w sprawach o wykroczenia.
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz regulaminu tej straży.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacka.
 10. Prawo wodne (budowa pomostów, przepisy karne)

 

FUNKCJONOWANIE I OCHRONA EKOSYSTEMÓW WODNYCH

 

 1. Punktowe obiekty hydrograficzne – Źródła - Rozmieszczenie, podział, klasyfikacja
 2. Liniowe obiekty hydrograficzne - Rzeki – Dorzecze, sieć rzeczna, zlewnie rzek, klasyfikacja wód płynących,
 3. Obszarowe obiekty hydrograficzne - Jeziora – Rozmieszczenie, klasyfikacja troficzna, stratyfikacja termiczna, zlewnie jezior,
 4. Zagrożenia ekosystemów wodnych (elementów abiotycznych i biotycznych), źródeł, rzek, jezior
 5. Monitoring ekosystemów wodnych (elementów abiotycznych i biotycznych), źródeł, rzek, jezior
 6. Ochrona ekosystemów wodnych (elementów abiotycznych i biotycznych), źródeł, rzek, jezior
 7. Metody odnowy ekosystemów wodnych
 8. Ekologia a ochrona ekosystemów wodnych
 9. Charakterystyka ważniejszych chronionych gatunków zwierząt wodnych i ich wpływ na funkcjonowanie ekosystemów wodnych
 10. Podstawy prawa ochrony środowiska wodnego (przegląd aktów prawnych, formy ochrony ekosystemów wodnych, Ramowa Dyrektywa Wodna, Natura 2000)

 

 

ICHTIOLOGIA

 

 1. Definicja jeziora, liczba jezior w Polsce
 2. Typy rybackie jezior
 3. Krainy rybne w rzekach
 4. Strefa wody przyujściowej (określana czasami jako kraina stynki lub kraina słonawa)
 5. Hydrofity i ich znaczenie dla gospodarki rybackiej
 6. Zarybianie jezior
 7. Prace bonitacyjne w rzekach i potokach
 8. Zarybianie rzek