Zadaniem stowarzyszenia „Partnerstwo Jezior” jako Lokalnej Grupy Rybackiej jest wspieranie i stymulowanie rozwoju terenów rybackich gmin: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz, Suchań, Mirosławiec, Tuczno.
Naszą uwagę koncentrujemy na działaniach służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów rybackich.
Wyznaczone cele chcemy osiągać poprzez:
• aktywizowanie społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
• realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;
• złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim;
• podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania stowarzyszenia;
• upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich obszaru „Partnerstwo jezior";
• ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia;
• tworzenie warunków współpracy stowarzyszenia i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów rybackich „Partnerstwo Jezior".
Przynależność do stowarzyszenia to szansa na realizację projektów, przedsięwzięć oraz podejmowanie szeregu inicjatyw mających realny wpływ na przyszłość naszego regionu.